stretch pic

Gedicht


Truer words were ever spoken
The less you associate with some people
The more your life will improve
Any time you tolerate mediocrity in others
It increases your mediocrity

An important attribute in succesful
People is their impatience with
Negative thinking and negative
Acting people
As you grow your associates will change

Some of your friends will not want
You to go on
They will want you to stay where they are
Friends that don”t help you
Climb will want you to crawl

Your friends will stretch your
Vision or choke your dream
Those that don’t increase
You will eventually decrease you

Consider this
Never receive counsel from
Unproductive people
Never discuss your problems with
Someone incapable of contributing
To the solution

Because those who never
Succeed themselves
Are always first to tell you how
Not everyone has a right to
Speak into your life

You are certain to get the worst
Of the bargain when you
Exchange ideas with the wrong person
Don’t follow anyone
Who’s not going anywhere

With some people you spend an evening
With others you invest it
Be careful where you stop
To inquire for directions
Along the road of life

Wise is the person who fortifies
His life with the right friendships
If you run with wolves
You will learn how to howl

But if you associate with eagles
You will learn how to soar to great hights
A miror reflects a man’s face
But what he is really like is
Shown by the kind of friends he chooses

The simple but true fat of life is that
You become like those with whom
You closely associate
For the good and the bad

Note be not mistaken
This is applicable to family
As wel as friends
Yes...do love, appreciate and
Be thankful for your family, for
They will always be your
Family no matter what

Just know that they are
Human first and though
They are family to you
They may be a friend to someone
Else and will fit
Somewhere in the criteria above

In prosperity our friends know us
In adversity we know our friends
Never make someone a priority
When you are only an option fort hem

If your are going to achieve excellence
In big things, you develop the habit
In little matters
Excellence is not an excception
It is a prevailing attitude

Edited by Pastor Salt St.Maarten.

Vergeving


Wat zegt Gods Woord in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Als wij de Bijbel bestuderen kunnen wij daarin 4 soorten van vergeving onderscheiden Voor het gemak geven wij de 4 soorten maar even een naam. Er is eeuwige vergeving; Er is indirecte vergeving; Er is vergeving tbv herstel van de gemeenschap; en Er is bestuurlijke vergeving.

Eeuwige vergeving

De vergeving die wij ontvangen tijdens onze behoudenis noemen wij eeuwige vergeving. Dat is de vergeving waar de Here Jezus over sprak toen Hij zei.......dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem Luc.24:47. Hier verwijst ook Rom.4:7 naar Zalig wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Wij noemen deze vorm van vergeving eeuwige vergeving omdat God al onze zonden vergeeft en Hij dat voor eeuwig doet. Dat is de vergeving die wij ontvangen bij onze wedergeboorte. Psalm 103-12. Zover het oosten van het westen is zover doet Hij onze overtredingen van ons.

Indirecte vergeving

Soms maakt God zijn vergeving bekend door de gemeente. Kent u dat. God heeft u uw zonden vergeven. Deze vorm van vergeving noemen wij indirecte vergeving. Joh.20:22-23. En na dit gezegd te hebben blies hij op hen en zeide tot hen Ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt die zijn kwijtgescholden, wie gij ze toerekent die zijn ze toegerekend. Hier geeft de Here Jezus Zijn Heilige Geest aan de gemeente opdat zij Hem kan vertegenwoordigen op aarde en Zijn instrument kan zijn om de mensen de zonden te vergeven. Wat zei Jezus hier. De vergeving hier is gebaseerd op de adem van de Here Jezus op de gemeente waarna Hij zei Ontvang de Heilige Geest en het resultaat daarvan is dat de gemeente dus mag verklaren wiens zonden zijn toegerekend en wiens zonden zijn vergeven. Bedenk echter wel dat de gemeente dit gezag alleen heeft omdat zij zelf onder het gezag van de Heilige Geest staat. Op deze wijze vergeeft God door de gemeente. In de praktische zin vindt dit bijv. plaats als een zondaar tot bekering komt in de gemeente, hij erkent dat hij een zondaar is en vraagt zich af hoe het verder moet. Hij heeft nog geen kennis van Gods genade en vergeving. Als er dan op dat moment iemand van de gemeente aanwezig is die de gemeente kan vertegenwoordigen dan kan hij hem zeggen dat God hem zijn zonden heeft vergeven. Vandaag mag u de Here gaan danken want Hij heeft u aangenomen en uw zonden zijn u vergeven.

Gemeenschapsvergeving

Wat is dat. Samen lezen 1 Joh.1:7-9 en 1 Joh.2:1-2. Deze vergeving is niet de vergeving die wij ontvangen bij onze redding noch de vergeving van de gemeente. Neen dit is de vergeving die wij ontvangen als wij nadat wij tot bekering zijn gekomen weer zondigen. Ook al hebben wij eeuwige vergeving ontvangen wij kunnen zwak worden en opnieuw zondigen waardoor ons coltact met God wordt verbroken en dus hebben wij opnieuw vergeving nodig om dat contact te herstellen, de gemeenschap met God te herstellen. Bijv. een dochter heeft een goede relatie met haar moeder maar als haar moeder op een dag weg is, steelt ze enkele koekjes uit de kast, zij heeft dus gezondigd, daarna. Is het contact verstoord maar zij is nog steeds de dochter van haar moeder. Gods kinderen zullen hun positie als kind van God niet kwijtraken door de zonde maar zij zullen wel het contact met God verliezen. Daarom heeft God gezorgd voor een vorm van vergeving die je gemeenschapsvergeving kunt noemen. Waarom noemen wij dat zo omdat door tot God te komen en je zonde te belijden het contact met God weer wordt hersteld. Dit soort vergeving heeft niets te maken met eeuwige vergeving maar houdt verband met onze gemeenschap met God. Daarom de naam gemeenschapsvergeving.

Bestuurlijke vergeving

Over dit soort vergeving lezen wij in: Math.6:14-15, 18 en 21-35 Math.9:2, 5-6 Jac.5:15 Wat is Gods bestuurlijke vergeving. In het verhaal van het meisje is de gemeenschap hersteld door de belijdenis van de zonde en de daarop volgende vergeving maar nu de gevolgen die de moeder in haar houding aanneemt, zij gaat dingen op slot doen zoals bijv. de kasjes en wellicht andere dingen om te voorkomen dat het weer voorkomt, de moeder heeft wel vergeven en gemeenschap is hersteld maar als de moeder volgende keer weggaat doet ze dingen op slot. Haar werkwijze is veranderd, gemeenschap is een ding maar bestuur is iets anders. Wat is bestuur, bestuur is een weg. Gods bestuur is Gods weg. M.a.w. de handelwijze van de moeder is veranderd zij doet dingen op slot. De gemeenschap herstellen is niet zo moeilijk maar het herstel van een wijze van besuur is wel moeilijk. De moeder is bang dat de dochter het opnieuw zal proberen en dus kan zij haar dochter niet de volle vrijheid geven, maw zij moet de teugels wat aanhalen. Haar weg (bestuur) is veranderd. God gaat met ons op dezelfde wijze om. Gemeenschap met God is hersteld echter God kan besluiten om in het vervolg anders met ons om te gaan. Het kan gebeuren dat Gods tuchtigende hand direct over ons komt; het is mogelijk dat God ons niet meer zoveel vrijheden geeft als Hij vroeger gaf. Het kan ook zijn dat er een dag komt waarop God zijn tuchtmaat- regelen weer opheft en dat noemen wij bestuurlijke vergeving. In het geval van de moeder betekent dit er een dag komt dat zij vindt dat haar dochter weer te vertrouwen is en de deuren dus niet meer op slot gaan. Dit is bestuurlijke vergeving. Zo is het ook met onze Vader. De gemeenschap is hersteld maar Hij zal anders met u omgaan. Het is voor ons van groot belang te weten dat de tuchtigende hand van God niet zo snel over ons komt maar wanneer hij eenmaal over ons is gekomen dan wordt hij niet zo gemakkelijk van ons weggenomen zeker niet als de tucht zich heeft uitgebreid in omvang en tijdsduur. Wat is bestuurlijke vergeving, het is een uitdrukking van Gods zorg voor ons. Gods omgang met ons en Gods tuchtigen van ons. Gods zegen.

Achterblijven


Hebreeën 4:1 t/m 3: "Laat niemand van jullie de indruk wekken achter te blijven" zegt vers 1. Het achterblijven heeft natuurlijk te maken met het historische verhaal n.l. de uittocht uit Egypte en Gods plan om het beloofde land binnen te gaan. Als je het verhaal leest dan hebben ze het nog niet zo slecht in de woestijn, niets versleet, ze hadden voldoende eten en drinken, werden beschermd etc. Maar rust hadden ze niet want het was Gods bedoeling dat ze in Zijn rust zouden ingaan en de dingen in de woestijn hadden daar niets mee te maken. Het heeft namelijk alles te maken met het koninkrijk van God en onze positie daarin, daar mogen/moeten wij groeien en uitbreiden en steeds meer land en gebieden innemen om God daar te laten heersen.

Laten wij hierin niet achterblijven. Wat gebeurde er feitelijk, Een gedeelte van Israel ging niet over de jordaan waar het eigenlijke erfdeel lag namelijk het beloofde land. Zij waren niet in het geloof verbonden met elkaar. Kijken wij ook naar de verspieders. We hoeven daar niet lang bij stil te staan. Het was fout, ze lieten zich in hun handelen door wereldse en zelfzuchtige overwegingen leiden door hetgeen voor ogen was, door vleselijke motieven. Ze zagen dat het land goed was en kozen daarvoor zonder God te raadplegen. Als hun oog op God gericht was geweest zou de vraag niet eens bij hen zijn opgekomen. Maar zodra wij als mensen niet eenvoudig, niet oprecht zijn komen er omstandigheden in ons leven die leiden tot allerlei vragen met alle gevolgen van dien. Dat Ruben en Gad zich hierdoor niet lieten leiden blijkt uit het hele verhaal. Het waren mannen van halfslachtigheid, mannen van gemengde beginselen, die zochten naar eigen voordeel en niet de dingen van God zochten Kijk het verhaal verder, het bouwen van een altaar, het misverstand etc. Het is waar alles werd uiteindelijk opgelost maar alles was niet nodig geweest als zij geluisterd hadden naar Gods stem. Wat heeft dit verhaal met ons te maken en wat leert het ons. Wel het is een ernstige waarschuwing, zie toe dat je je eigenlijke positie en het deel dat je verworven hebt niet prijsgeeft, Stel je niet tevreden met de dingen die in deze wereld thuis horen, (de woestijn, de uiterlijkheden), realiseer je ware positie in Christus Een onbeslist christen of iemand die het maar half is verkeert meer in onzekerheid dan iemand die openlijk in de wereld leeft of die ongelovig is. Het gebrek aan werkelijkheid bij belijders berokkent de zaak van God meer nadeel dan zedelijke verdorvenheid van welke aard ook. Christenbelijders die maar op de grens blijven staan, mensen met een halfslachtige houding benadelen op een uiterst gevaarlijke manier de zaak des Heren en werken de vijand in de hand. Wij dienen oprecht te zijn en daadwerkelijk te geloven aan de redding die tot stand is gekomen door de genade. Wij hebben daartoe niet bij gedragen en kunnen daar ook niets aan bijdragen.

Genade verdienen zijn de influisteringen van de tegenstander en zijn bedoeld ons te neer te drukken. Halfslachtigheid wordt door God verafschuwd weet u hoe ik dat weet. Waart gij maar heet of koud nu gij lauw zijn spuug ik u uit. Erger kan het niet staan wij daar even bij stil. Wat leren wij daar nog meer uit. Een keuze maken om in Gods rust te gaan is een maar daar waar gebieden zijn die nog niet door God zijn aangeraakt of waar wij zelf nog strijden en proberen de overwinning te halen is geen rust, bijv. Mensenvrees (angst voor mensen spant een strik), geen discipline in ons geloofsleven, verkeerde gewoontes, iemand anders willen zijn dat God je gemaakt heeft. Laat Jezus je in de rust brengen jijzelf kan dat niet. Wat nog meer. Wij moeten allemaal onze eigen keuzes maken op welk niveau wij willen leven. Een grote groep koos ervoor om helemaal niet in te gaan in het beloofde land. Ze bleven op de grens leven met alle goede bedoelingen. Wij moeten kiezen om wel in te gaan Wat nog meer voordat je het nieuwe begin moet maken moet alles zijn opgeruimd door het geloof moeten wij onszelf hebben afgelegd, wij moeten kiezen voor Golgotha maw met Christus zijn wij gestorven en met Hem zijn wij weer opgestaan. En tenslotte alle geestelijke rijkdommen in het beloofde land moeten worden uitgebreid, wij moeten ze niet voor onszelf houden 1 Kronieken 4:10b Wil toch mijn gebied vergroten. Het gebed van Jabes Laten wij niet achterblijven omdat wij zien op de wereldse dingen maar laten wij ingaan in de rust van God en vanuit die rust ons gebied in Hem vergroten. Daarom zijn wij hier en laten wij ons beijveren dat zoveel mogelijk in ons leven te doen. Gods zegen.